⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Skolotāja Irina Martiņenko  Rīgas 71. vidusskolā strādā kopš 1989. gada  par mazākumtautību dzimtās (krievu) valodas skolotāju. Ļoti aktīvi pielieto jaunākās darba metodes un izmanto modernās tehnoloģijas. Liels ir viņas ieguldījums skolēnu audzināšanas darbā, kurā ir ieviesusi dažādas progresīvas un inovatīvas metodes (visas pedagoģiskās darbības laikā ir bijusi klases audzinātāja). Ļoti veiksmīgi prot strādāt, izmantojot individuālo un diferencēto pieeju.

Irina Martiņenko ir organizējusi un aktīvi piedalījusies gandrīz visos skolas pasākumos: priekšmetu olimpiādēs, radošajos konkursos, sporta sacensībās, dažādos sarīkojumos.

Sadarbībā ar skolēniem pegadagoģe vienmēr ir labestīga, uzmanīgi uzklausa katru izglītojamo, palīdz taisnīgi atrisināt dažādus strīdus jautājumus, pastāvīgi interesējas par savu skolēnu sasniegumiem ārpus skolas, rada tādus apstākļus, lai katrs skolēns attīstītu savus talantus.  

Skolotāja uztur ciešus kontaktus ar savu izglītojamo vecākiem, aktīvi iesaista viņus dažādu pasākumu norisē (piemēram, divas reizes gadā klasē notiek pasākums kopā ar vecākiem).

Skolotājai ir liela pieredze strādāt ar korekcijas klasēm, un viņa ir bijusi tādas klases audzinātāja.

Kolektīvā Irina ir autoritāte – viņu ciena kolēģi un skolas darbinieki.

Daudzus gadus Irina Martiņenko ir bijusi metodiskās apvienības vadītāja un skolotājus aktīvi apvienojusi dažādu kopīgu svētku svinēšanā.

Skolotājai piemīt augsta profesionālā sagatavotība, pret savu darbu viņa attiecas radoši, ar lielu atbildības sajūtu. Pastāvīgi apgūst jaunas metodes un paņēmienus, kas ļauj organizēt mācību nodarbības pilnā saskaņā ar jaunajiem izglītības standartiem.

Stundās viņa īpašu uzmanību velta skolēnu izzinošajām aktivitātēm: iztēlei, atmiņas treniņam, rakstu un mutvārdu valodai.

Skolotājas Irinas Martiņenko galvenais pedagoģiskais mērķis ir labvēlīgu apstākļu radīšana skolēnu talantu un radošā potenciāla atklāšanai caur literatūru, mākslu, kultūru, mūziku un vēsturi. 

Vadot mācību nodarbības, pedagoģe ņem vērā skolēnu vecumposma, psiholoģiskās un fizioloģiskās īpatnības. Stundās daudz praktizē  improvizāciju un teātra darbības metodes (skolēni izspēlē literārās ainiņas – kā skatuves darbus). 

Nostrādātajos darba gados Irina ir uzrakstījusi daudz scenāriju dažādiem skolas pasākumiem un skolas teātra studijai. Gan patstāvīgi, gan sadarbībā ar citiem skolotājiem ir tapuši šādi lieliski skolas pasākumi: «Trāpi 10!», «Lāčplēša diena», «Jaungada vakari skolotājiem», «Tatjanas diena», «Masļeņica», «Mātes diena», Lasītāju konkurss, dažādas literārās viktorīnas, gatavošanās skolas 25, 30, 35, 40, 45 gadu jubilejai. Cieša ir bijusi sadarbība ar skolas teātra studiju «Маskа». Skolotāja ir daudz palīdzējusi sagatavoties teatrālajiem konkursiem (Tatjanas diena; Krievu klasika) un scenāriju rakstīšanā, kā arī  – sagatavot skolēnus pilsētas skatuves runas konkursam “Zvirbulis”.

Skolas bibliotekāre un teātra studijas vadītāja
Jolanta Suprijanoviča

Rīgas 71. vidusskola