⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Rīgas 71. vidusskola, pamatojoties uz Rīgas Domes 2015. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē”, turpina izglītojamo pieņemšanu 1. klasē. 

Rīgas 71. vidusskola 2023. / 2024. mācību gadā 1. klasēm piedāvā šādas programmas:

Pamatizglītības programma

Izglītības programmas kods 21011111

Pēc sākumskolas beigšanas, pamatojoties uz izglītojamā sekmju rādītājiem un viņa sasniegumiem olimpiādēs un konkursos, tiek piedāvāta iespēja turpināt apgūt padziļinātas mācību programmas (saskaņā ar vecāku iesniegumu un piekrišanu tam):

 • priekšmetu padziļinātas apguves programma matemātikas, eksakto zinātņu un tehnoloģiju jomā. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;  
 • priekšmetu padziļinātas apguves programma humanitāro un sociālo zinātņu jomā, otrās svešvalodas apguve. Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma. 

Skolas izglītojamie aktīvi piedalās pilsētas, valsts un starptautiskajās olimpiādēs un konkursos.

Lai attīstītu skolēna spējas, skola piedāvā papildus izglītošanos fakultatīvos, pulciņos, sporta sekcijās.

Fakultatīvi:

 • angļu valoda;
 • pētniecisko iemaņu attīstīšana;
 • loģiskās domāšanas attīstīšana – “Erudīts”;
 • kristietības mācība (saskaņā ar vecāku iesniegumu);
 • nodarbības ar logopēdu;
 • nodarbības ar speciālo pedagogu;
 • koriģējošā vingrošana.

Pulciņi:

 • klasiskās dejas pulciņš «Čipolīno»;
 • mūsdienu dejas pulciņš “WICTORIA DANCE”;
 • sporta deju pulciņš “Dzintarkrasts”;
 • koris;
 • foto pulciņš;
 • vizuālās mākslas pulciņš “Radošās idejas”;
 • teātra pulciņš “Maska”;
 • mākslas studija “Nordeka”;
 • sporta spēļu sekcija “Tautas bumba”;
 • basketbola sekcija;
 • volejbola sekcija; 
 • futbola sekcija;
 • karatē sekcija.

Vecāko klašu skolēni (pēc sākumskolas beigšanas) var apmeklēt:

 • jauno blogeru skolu;
 • vokālo ansambli;
 • rokdarbu izgatavošana no pērlītēm pulciņu; 
 • tūrisma pulciņu “Ēdelveiss”;
 • folkloras pulciņu;
 • florbola sekciju;
 • skolas muzeja pulciņu.

Skolā noris aktīvs audzināšanas darbs.

Tradicionālie skolas pasākumi:

 • Valsts svētku svinēšana,
 • Zinību diena,
 • “Iesvētīšana” pirmklasniekos,
 • Ziemassvētku lasījumi,
 • Sv.Tatjanas diena,
 • Masļenica,
 • Mātes diena,
 • “Pūce” un citi.
 • Izbraukuma ekskursijas pa Latviju.

Skola piedalās projektos “Skolas soma”, “Karjera”, “PuMPuRS”, “Erasmus”, EP Vēstnieku skola.

1.-2. klasēs ir pagarinātās dienas grupa. Pagarinātās dienas grupas darbības laikā skolotājs konsultē izglītojamos mājasdarbu patstāvīgās veikšanas procesā, organizē spēles un pastaigas svaigā gaisā.

Skolā darbojas brīvā laika centrs “Kolumbs”, kurā bērni līdz vakaram (līdz 18.00) var pavadīt brīvo laiku spēlējoties, gaidot savus vecākus. 

Jaunajā 2023. / 2024. mācību gadā pirmajās klasēs strādās kvalificēti skolotāji ar lielu pedagoģiskā darba stāžu:  Natālija Fomina, Ludmila Ļipovicka, Oksana Sergejeva.

Gaidām Jūsu bērnus mūsu skolā!

Noteikumi   par uzņemšanu pirmajā klasē.

Katru gadu  maija vidū Rīgas 71. vidusskola sāk pirmo klašu izveides procesu.

Līdz šim laikam aicinām  vecākus, kuri vēlas nākošajā mācību gadā sūtīt savus bērnus uz 71.vidusskolas pirmo klasi,  uzrakstīt pretendenta iesniegumu. Iesniegums jānosūta elektroniski ar elektronisko parakstu uz skolas e-pasta adresi  r71vs@riga.lv  vai, iepriekš  saskaņojot ar skolas sekretāri pa tālruni 67456551, tas jāiesniedz personīgi. Iesniegumā vecāki norāda savu personīgo elektroniskā pasta adresi.

Līdz 1. maijam skolas direktors izdod rīkojumu par 1. klasē pieņemamo skolēnu skaitu, pamatojoties uz departamenta dokumentiem. 

Katra gada 15. maijā pretendentu 1. klasei saraksts tiek slēgts  un sākas tā izskatīšana.

1. jūnijā, saskaņā ar 1. klašu noteikto daudzumu un saskaņā ar no vecākiem saņemto iesniegumu par pretendēšanu 1. klasē skaitu, skola veido pirmo klašu sarakstus.

Ieskaitot 1. klasē, prioritāte ir bērniem:

 • kuri šajā mācību gadā sasniedz 7 gadu vecumu,
 • kuri ir deklarēti mācību iestādes mikrorajonā,
 • kuriem brālis vai māsa mācās šajā mācību iestādē,
 • kuri mūsu skolā ir apmeklējuši adaptācijas grupas.

Bērni, kuru vecāki ir iesnieguši iesniegumu pēc 16. maija, tiek ieskaitīti klasē pēc skolas administrācijas ieskatiem.

Maija pēdējā nedēļā Rīgas 71. vidusskola nosūtīs vēstules vecākiem (aizbildņiem), lai paziņotu par to, vai konkrētais bērns ir iekļauts pretendentu iestājai mūsu skolas nākamās 1. klases izglītojamo sarakstā vai nav.

Vēstules vecākiem tiks nosūtītas elektroniski – uz vecāku (aizbildņu) norādīto elektroniskā pasta adresi.

Pēc uzaicinājuma vēstules saņemšanas bērna vecākiem (aizbildņiem) 10 darba dienu laikā jāiesniedz Rīgas 71. vidusskolai adresēts iesniegums par bērna (aizbilstamā) uzņemšanu 1. klasē vai – par iepriekšējā iesnieguma atsaukšanu.

Iesniegums jānosūta elektroniski ar elektronisko parakstu uz skolas e-pasta adresi  r71vs@riga.lv vai, iepriekš  saskaņojot ar skolas sekretāri pa tālruni 67456551, tas jāiesniedz personīgi.

Jūnija sākumā, uz vecāku iesniegumu pamata, skola izveidos 2023./2024. mācību gada pirmo klašu izglītojamo sarakstu.

 Jūnija sākumā, atbilstoši Rīgas 71.vidusskolas direktora rīkojumam, bērni tiks uzņemti pirmajā klasē.

Lūgums līdz 15.08.2023. iesniegt skolā medicīnas karti 026/u, izziņu par bērna pirmskolas izglītību.

Papildus informāciju var uzzināt pie skolas sekretāres pa tālruni 67456551 vai pie skolas direktora vietnieces sākumskolā:

Olga Zubčenko 67459870
ozubcenko@edu.riga.lv

Skolas direktora vietniece izglītības jomā
Olga Zubčenko

Iesnieguma veidlapa tiks publicēta pēc 15. maija Rīgas 71. vidusskolas mājaslapā.

Rīgas 71. vidusskola