⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību apmācības centrs
(saskaņā ar 04.04.2006. gada MK noteikumiem Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”)

Mācības mājās tiek organizētas skolēniem no 1. – 12. klasei ar dažādiem veselības traucējumiem, kuri ilgstoši (ilgāk par mēnesi) nevar apmeklēt skolu. 

Mācības organizē gan pēc  vispārējās izglītības programmas (1. – 12. klase), gan pēc speciālajām izglītības programmām ( 1.- 9. klase, programmu kodi: 21015311, 21115321, 21015811, 21015821, 21015911, 21015921,  21015621, 21015721), pielāgojot tās katra izglītojamā individuālajām vajadzībām.

Ilgstoši slimojošu bērnu mācību organizēšanas nepieciešamība tiek pamatota ar sertificētas medicīnas iestādes ģimenes ārsta  slēdzienu, kuru apstiprina arī mācību iestāde un Pedagoģiski medicīniskā komisija. Šādu slēdzienu nepieciešams apstiprināt katru semestri.

Mūsu Ilgstoši slimojošu izglītojamo apmācības centrs  nodrošina kvalitatīvu individuālo (mājas) apmācību  pieredzējušu pedagogu vadībā.

Centrs piedāvā izglītojamiem arī grupu nodarbības skolā, nodrošina pamatizglītības un vidējās izglītības programmas apguves iespējas.

Mācības mājās var noteikt sekojošos gadījumos:

  • bērnam ir veselības problēmas, kuru dēļ nav iespējams visu dienu
  • pavadīt skolā;
  • bērni – invalīdi no bērnības;
  • skolēni ar ilgu slimības ārstēšanu;
  • apmācībai nepieciešami īpaši apstākļi, kurus nevar nodrošināt skola;
    citos īpašos gadījumos.

Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem no medicīnas iestādes un PMK, Ilgstoši slimojošu izglītojamo centrs norīko skolotājus mācīt šos skolēnus  mājās. Skolēni mācās pēc vispārizglītojošās programmas un apgūst visus mācību priekšmetus.

Strādājot ar skolēniem mājas apmācībā, tiek ņemts vērā skolēna mācību apguves temps, tiek nodrošināta mācību procesa individualizācija un diferenciācija, tiek respektētas skolēna gan objektīvās, gan subjektīvās attīstības īpatnības, notiek nepārtraukta tieša kontrole.

Individuāli strādājot, skolēni var brīvi uzrunāt skolotājus, uzdot sev svarīgus jautājumus, droši izteikt savu viedokli, palūgt atkārtot nesaprotamo vielu.

Aicinām  skolēnus ar  veselības traucējumiem un cita rakstura mācīšanās grūtībām mūsu centrā!


Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai mājās  nepieciešamie dokumenti:

  • ģimenes ārsta izziņa (forma 27/u)
  • vecāku iesniegums
  • skolas iesniegums

Sīkāka informācija:

tālruņi:  67456551, 67468198


Rīgas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas  pieņemšanas laiki:

Pirmdiena14.00 – 17.00
Otrdiena9.00 – 13.00
Trēšdiena9.00 – 13.00
Ceturtdiena14.00 – 17.00

Adrese: Rīga, Kaņiera iela 15, LV-1063
Tālrunis  67037322

Rīgas 71. vidusskola