⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

No 2017.gada oktobra Rīgas 71. vidusskola ir iesaistījusies projektā PUMPURS – kas ir  Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 

Informācija  par projektu – Pumpurs mājaslapā

Projektā PUMPURS tiek sniegts atbalsts skolēniem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku  samazināšanai. Projektu  īsteno  Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm laikā  no 2017. gada  marta  līdz 2022. gada decembrim.   Projekta mērķis ir mazināt to skolēnu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību, kā arī mazināt risku skolēnam palikt vienā klasē uz otru mācību gadu. Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir ar mācību vidi un izglītības iestādi saistītais risks, kas ietver grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi, uzvedības problēmas un valodas barjeru.

Individuālās atbalsta konsultācijas Rīgas 71. vidusskolā projekta ietvaros saņēmušo skolēnu skaits:

  • 2017./2018. m.g. 1. semestrī – 24
  • 2017./2018. m.g. 2. semestrī – 51
  • 2018./2019. m.g. 1. semestrī – 40
  • 2018./2019. m.g. 2. semestrī – 44
  • 2019./2020. m.g. 1. semestrī – 45
  • 2019./2020. m.g. 2. semestrī – 49

Katram projektā iesaistītajam skolēnam mācību semestra sākumā tiek izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā tiek izvērtēti ar mācību darbu, skolas vai ģimenes vidi saistīti riski un plānoti nepieciešamie pasākumi skolēna problēmu risināšanai – noteikti atbalsta pasākumi individuālu konsultāciju veidā.

2019./2020. mācību gadā projekta PUMPURS ietvaros 25   skolas pedagogi, projektā iesaisti saskaņojot ar skolēnu vecākiem,  individuāli konsultēja  49 mūsu skolas    5. – 12. klašu skolēnus. 

Pedagogi un atbalsta speciālisti nodarbību laikā novadīja  individuālās nodarbības  mācību priekšmetos, atbalstīja  mājas darbu izpildē, sniedza emocionālu atbalstu, veidoja atbalstošu vidi. Skolēni visbiežāk saņēma atbalstu   latviešu valodas un literatūras,  mazākumtautību ( krievu ) valodas un literatūras un  matemātikas  mācību priekšmetos, kā arī saņēma psihologa, klases audzinātāja  un sociālā pedagoga individuālās konsultācijas.

Šobrīd notiek skolēnu apzināšana, sagatavošanās posms  individuālo atbalsta plānu izstrādē, lai turpinātu  aktīvu projekta darbību.


Paldies projekta īstenotājiem par iespēju atbalstīt mūsu skolēnus! 

Paldies skolas pedagogiem par ieguldīto darbu un atbalstu skolēniem!

Īpašs paldies skolotājai Olgai Mitčenko par personalizētu atbalstu visiem projektā iesaistītajiem! 

Skolas vadības komanda ļoti augstu novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs.


Cienījamie vecāki!

Skolēni, kuriem ir risks nepabeigt skolu mācību grūtību vai citu iemeslu dēļ, var saņemt ES fondu finansētas individuālās konsultācijas mācību priekšmetos vai cita veida atbalstu projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Par šo iespēju aicinām interesēties pie skolas koordinatora S.Ķēniņas un speciālā pedagoga O.Mitčenko.

Rīgas 71. vidusskolas projekta koordinatore
S.Ķēniņa

Rīgas 71. vidusskola