⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Plānotie valsts pārbaudes darbu scenāriji pamata un vispārējās vidējās izglītības iegūšanai ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, šobrīd ir sagatavoti trīs rīcības scenāriji pārbaudījumu norisei, stingri ievērojot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra sniegtās rekomendācijas.

Precizēts 2019./2020. m.g. eksāmenu grafiks, pārbaudes darbu norises laiki, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšanas datums tiks publicēts pēc Ministru kabineta lēmuma.

Ir vairāki būtiski iemesli, kādēļ eksāmenu sesija, ievērojot nepieciešamos nosacījumus, būtu jāīsteno. Viens no svarīgākajiem – skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu 9 vai 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem.

Esošajā ārkārtējā situācijā plānotā pārbaudes darbu norise tiek gatavota atbilstoši trīs scenārijiem.


Scenārijs A. Ja esošā ārkārtējā situācija pēc 12. maija netiek pagarināta, eksāmenu sesijas sākums plānots 2020. gada jūnija pirmajās nedēļās.

Scenārijs B. Ja ārkārtējā situācija turpināsies arī pēc 12. maija, eksāmenu sesija tiek pārcelta uz vēl vēlāku laiku.

Scenārijs C. Ja rodas apstākļi, kuru dēļ sesijas īstenošana nav iespējama, tā tiek atcelta. Vispārējo izglītību skolēni iegūst, saņemot gada vērtējumu.


Ja ārkārtējā situācija 12. maijā netiek pagarināta, tiek īstenots scenārijs A.

Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, skolēniem jākārto:

  • kombinētais pārbaudījums (mācību valoda, matemātika, Latvijas vēsture);
  • samazināta apjoma svešvalodas eksāmens;
  • latviešu valodas eksāmens mazākumtautību izglītības programmās.

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jākārto obligātie centralizētie eksāmeni:

  • vienā svešvalodā (pēc izvēles);
  • latviešu valodā;
  • matemātikā.

Ceturtais jeb izvēles eksāmens NAV OBLIGĀTS.

Ja izglītojamajam ir nepieciešams, viņš var kārtot jebkuru centralizēto (bioloģija, ķīmija, fizika, Latvijas un pasaules vēsture) vai necentralizēto (ģeogrāfija, ekonomika, informātika), vai skolas veidotu izvēles eksāmenu.

Visus eksāmenus par vispārējo vidējo izglītību drīkst kārtot arī 10. un 11. klases skolēni, kā arī visu kursu audzēkņi profesionālajās izglītības iestādēs, ja ir pabeigts attiecīgā mācību priekšmeta kurss.

Izglītojamajiem, kuri šogad nebeidz skolu, pieņemot lēmumu par izvēles eksāmenu kārtošanu vai nekārtošanu, būtu jāņem vērā, ka, lai iegūtu atestātu par vidējo izglītību, kopā jābūt nokārtotiem četriem valsts pārbaudes darbiem.

Nākamajā nedēļā VISC rīkos tiešsaistes vebināru, lai iepazīstinātu ar eksāmenu grafiku un norises laikiem, kā arī publicēs visu nepieciešamo informāciju VISC vietnē www.visc.gov.lv

Rubrikas: Covid-19Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola